Başvurular

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulları (HADYEK) Çalışma Yönergesi Başvuruları İçin İstenen Belgeler:

1) 15 Şubat 2014 tarih ve 28914 sayılı Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında hazırlanmış HADYEK Yönergesi,
2) Başvuru formu,
3) Taahhütname,
4) Tarım ve Orman Bakanlığından alınan deney ünitesine ait çalışma izni,
5) Başkan, başkan yardımcısı, sorumlu veteriner hekim, in-vivo çalışan üye ve STK üyesinin belirtildiği ve üyelerin iletişim bilgilerinin yer aldığı HADYEK Üye Listesi,
6) Üyelerin iletişim bilgilerinin yer aldığı hayvan refahı birimi üye listesi,
7) HADYEK ve hayvan refahı birimi üyelerinin özgeçmişleri (in-vivo çalışan üyenin çalışmalarına özellikle yer verilmelidir),
8) Sorumlu veteriner hekimin deney hayvanı kullanım sertifikası,
9) STK üyesinin üye olduğu kuruluştan üyeliğine dair aldığı yazı,
10) HADYEK sekreteryası isim ve iletişim bilgileri,
11) Üniversiteler için HADYEK Yönergesinin Üniversite Senatosu tarafından onaylandığını gösterir Senato Kararı

Yukarıda belirtilen belgelerin üniversitelerde rektör, diğer kurum/kuruluşlarda imzaya yetkili en üst yönetici tarafından imzalanan bir üst yazı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne ve hadmek@tarimorman.gov.tr mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.