Mevzuat

Mevzuat

Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.

Kanun menti için tıklayınız.

Bu Kanunun amacı, gıda ve yem güvenilirliğini, halk sağlığı, bitki ve hayvan sağlığı ile hayvan ıslahı ve refahını, tüketici menfaatleri ile çevrenin korunması da dikkate alınarak korumak ve sağlamaktır.

Kanun metni için tıklayınız

Bu Yönetmeliğin amacı, deney hayvanları ile yapılacak olan bilimsel araştırma, test, eğitim, öğretim gibi temel etkinliklerde kullanılan yöntem ve materyaller ile ilgili kabul edilebilir etik standartların belirlenmesine, hayvan deneyleri merkezi etik kurulu ve hayvan deneyleri yerel etik kurullarının kuruluş ve çalışmalarına, yapılması planlanan işlemlerin sunulmasına, araştırma ve çalışma önerilerinin incelenmesi ve izin verilmesine, uygulamaların izlenmesine, deney hayvanları üzerinde yapılan bütün prosedürlerin kayıt altına alınmalarına ve bu prosedürlerin anında ya da geriye doğru izlenebilmelerine, bütün işlemlerin denetlenebilirliğinin sağlanmasına ve ilgili işlemlerin gerektiğinde sonlandırılmalarına ilişkin esasları belirlemektir.

Yönetmelik metni için tıklayınız.

"Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitimi” ile ilgili hususlar 15 Şubat 2014 tarihli Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında çıkarılan 2019/3 sayılı "Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programına Dair Genelge" ile düzenlenmektedir. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitimlerinde 2019/3 sayılı genelge hükümleri esas alınacaktır.

Genelge metni için Genelge 2019 - 3.pdf

Ek 1: Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı için Tıklayınız

Ek 2: Eğitim Hedefleri için Tıklayınız